Pynote

Python、機械学習、画像処理について

matplotlib - x 軸、y 軸を反転させる方法について

概要

matplotlib で x 軸、y 軸を反転させる方法について紹介する。

関連

x 軸を反転させる。

x = np.linspace(-5, 5, 100)
y = np.exp(x)

fig, ax = plt.subplots()
ax.invert_xaxis()
ax.plot(x, y)
print(ax.xaxis_inverted())  # True

plt.show()


y 軸を反転させる。

x = np.linspace(-5, 5, 100)
y = np.exp(x)

fig, ax = plt.subplots()
ax.invert_yaxis()
ax.plot(x, y)
print(ax.yaxis_inverted())  # True

plt.show()